Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht

Dit protocol regelt het cameratoezicht in het scoutinggebouw van Marco Polo Waterscouts te Haarlem en is mede gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “de AVG”).

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is:

 • bescherming van de veiligheid en gezondheid van natuurlijke personen in en om het gebouw;
 • het voorkomen en vastleggen van vandalisme, diefstal en (ernstige) vervuiling;
 • het voorkomen en vastleggen van inbraak en/of onbevoegd verkrijgen van toegang tot de gebouwen;
 • het voorkomen en vastleggen van incidenten en overtredingen van regels van de wet,

het huishoudelijk reglement Scouting Nederland en de besluiten van de groepsraad.

Artikel 2. Begripsbepaling

In dit protocol wordt verstaan onder:

Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera’s, waardoor er sprake is van verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten,

verbindingen en bevestigen waarmee het cameratoezicht wordt uitgevoerd.

Camerabeeld: het door het cameratoezicht verkregen camerabeeld.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Denk daarbij aan verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, afschermen, wissen en vernietigen.

Betrokkene: degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene.

Beheerder: Een persoon die het gebruik en werking onderhoudt en zorg dat het werkt.

Bevoegde medewerker: Personen die toestemming hebben van het bestuur om alleen live mee te mogen kijken met de beelden. Hiervan dus geen kopieën in welke vorm dan ook mogen maken.

Autoriteit Persoonsgegevens: een onafhankelijke overheidsinstantie die toezicht houdt op de naleving van de AVG.

Incident: een waargenomen of ervaren strafbaar feit, een overtreding van de wet of andere gebeurtenis die eigendom, veiligheid of gezondheid kan bedreigen.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het cameratoezicht in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De voorzitter van de Marco Polo Waterscouts is verantwoordelijk voor het cameratoezicht en heeft dit gedelegeerd aan de beheerder.
 2. De beelden worden i.o.m. het bestuur bekeken wanneer een incident is geconstateerd of ervaren.
 3. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van een incident, zullen de beelden voor zover mogelijk worden gebruikt om de veroorzaker aansprakelijk te stellen.
 4. Tijdens reguliere opkomsten staan de camera’s uit. Daarbij wordt geen rekening gehouden met afwijkende opkomsttijden, kampen of overige activiteiten buiten het reguliere tijdsvenster.
 5. Opnames buiten de reguliere opkomsten worden, als er geen aanleiding is deze te bewaren, uiterlijk binnen 31 dagen verwijdert.

Artikel 4. Het plaatsen van camera’s  

 1. Marco Polo Waterscouts maakt voor het cameratoezicht geen gebruik van verborgen camera’s.
 2. Camera’s worden alleen in de buitenruimte geplaatst. De camera’s worden zo geplaatst dat alleen de buitenzijde van de gebouwen in beeld wordt gebracht. Er worden geen camera’s binnen in de gebouwen geplaatst.

Artikel 5. Het camerasysteem en de beveiliging

 1. De beelden zijn opgeslagen in de camera recorder (NVR) en kunnen met een app worden bekeken en/of gedownload.
 2. De beelden kunnen niet zonder de app en autorisatie van het bestuur door derden worden bekeken en/of gedownload.
 3. Het downloaden/terug kijken van opnames kunnen niet gedaan worden zonder autorisatie van het bestuur.
 4. De beheerder zorgt dat het camerasysteem beveiligd is tegen onbevoegd gebruik en dat de beeldinformatie ontoegankelijk is voor onbevoegden.

Artikel 6. Bediening van het camerasysteem

 1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem resp. het bekijken van de beeldinformatie is:
 2. de beheerder;
 3. Bevoegde medewerker;
 4. het bevoegd gezag op verzoek.
 • Een bevoegde medewerker, aangesteld door het bestuur, mag de beelden alleen live bekijken.

Artikel 7. Verslaglegging en rapportage

 1. Van het gebruik van het camerasysteem wordt door de beheerder een digitaal logboek bijgehouden.
 2. Inzage in het logboek hebben uitsluitend de bevoegde personen, als genoemd in artikel 5, lid 1.
 3. In het logboek worden vermeld:
 4. de bevoegde personen die toegang hebben naar de camerabeelden en de periode (begin- en einddatum) dat deze toegang is verleend
 5. inzage en uitgifte aan derden
 6. Het digitale logboek is alleen beschikbaar voor de beheerder op basis van persoonlijke autorisatie.

Artikel 8. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

 1. De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan m.b.t. het tijdstip, de datum en de plaats waarop camerabeelden zijn gemaakt.
 2. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes/stickers bij de toegangen van het terrein.
 3. De beeldinformatie wordt minimaal bewaard, zie artikel 3.5, tenzij bij een incident een kopie van de informatie is gemaakt.
 4. De onder 5.1 genoemde bevoegde personen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen.

Artikel 9. Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan derden

 1. Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak.
 2. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag.
 3. Alvorens tot inzage of uitgifte over te gaan, legitimeert de betreffende functionaris zich ten overstaan van de beheerder, en tekent voor ontvangst van de uitgegeven camerabeelden.
 4. De inzage en uitgifte wordt door de beheerder geregistreerd.
 5. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Artikel 10. Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan de betrokkenen

 1. Aan betrokkenen komen rechten toe zoals bedoeld in de AVG. Hieronder vallen het recht op inzage, correctie en verwijdering van camerabeelden waarop zij zijn afgebeeld.
 2. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de beheerder, die binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek inhoudelijk zal reageren.
 3. Het verzoek tot inzage wordt afgewezen wanneer het verzoek tot inzage in camerabeelden ongespecificeerd is, of als met dit verzoek kennelijk misbruikt van recht wordt gemaakt. Daarnaast zal een inzageverzoek worden afgewezen wanneer dit noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van de rechten en vrijheden.
 4. Het verzoek tot inzage kan ook worden afgewezen als de beelden niet meer beschikbaar zijn.
 5. In geval van een incident, kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 11. Klachten

De klachten over de (onjuiste) toepassing van dit protocol kunnen schriftelijk/digitaal worden ingediend bij de beheerder, bestuur en indien nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 12. Onderhoud

Aan het camerasysteem heeft weinig onderhoud nodig anders dan de software up to date te houden en de werking te controleren. Dit zal door de beheerder worden uitgevoerd en niet aan derden worden uitbesteed.

Artikel 13. Wijzigingen cameratoezicht en protocol

Wijzigingen in het aantal geplaatste camera’s, in de locatie van reeds geplaatste camera’s of in de artikelen 1 t/m 11 van het protocol kunnen slechts plaatsvinden na besluit door het bestuur dan wel indien dit op basis van wettelijke bepalingen noodzakelijk is. Dit besluit zal ook kenbaar worden gemaakt in de groepsraad.

Artikel 14. Aanmelding van het cameratoezicht bij het CBP.

Gezien de werkwijze, doelstelling en het bewaartermijn van maximaal 31 dagen ontslaat dit de Marco polo Waterscouts het cameratoezicht aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 15. Wijze van vaststelling

 1. Dit reglement is vastgesteld door Marco Polo Waterscouts d.d. 21 februari 2024 en geaccordeerd door de groepsraad van Marco polo Waterscouts d.d. 15 maart 2024.
 2. Het reglement wordt geplaatst op de website van Marco Polo Waterscouts.